Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym poświęconym tematyce ochrony przyrody i krajobrazu. Konkurs skierowany jest do młodzieży od lat 15 oraz osób dorosłych.

Konkurs organizowany jest w ramach wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz Konwencji Berneńskiej i finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konkurs jest podzielony na dwie kategorie aby zwrócić uwagę na dwie kwestie związane z ochroną krajobrazu i ochroną przyrody.

Kategoria pierwsza dotyczy ochrony krajobrazu
. Krajobraz wokół nieustannie się zmienia pod wpływem zarówno czynników naturalnych (pogoda, pory roku, ekstremalne zjawiska) oraz antropogenicznych (kształtowanie przestrzeni przez człowieka, np. wznoszenie budynków, zagospodarowanie terenów zielonych czy działalność rolnicza lub leśna). Nie zawsze te zmiany są zauważalne, dlatego chcielibyśmy, zwrócić uwagę i podkreślić dynamiczny charakter krajobrazów.

Natomiast tematyka drugiej kategorii podkreśla problem inwazyjnych gatunków obcych w środowisku i zagrożenia jakie stanowią dla rodzimej różnorodności biologicznej, więcej na temat inwazyjnych gatunków obcych.

Do konkursu można zgłaszać fotografie w następujących kategoriach:


  • „Krajobraz wokół nas" (kategoria I) - w tej kategorii, uczestnik powinien zgłosić przynajmniej 2 fotografie przedstawiające wybrany jeden krajobraz, przy czym może to być dowolny krajobraz, np.: krajobraz naturalny, krajobraz kulturowy (w szczególności wiejski, miejski, zurbanizowany, zdegradowany). Na każdej z przesłanych fotografii wybrany krajobraz powinien być pokazany w różnych odsłonach. Fotografie powinny przedstawiać zmieniający się krajobraz pod wpływem sił przyrody (np. pór roku, zjawisk pogodowych) lub działalności człowieka;  • „Obcy w naturze" (kategoria II) - w tej kategorii, uczestnik powinien zgłosić fotografie, przedstawiające inwazyjne obce gatunki roślin i zwierząt występujące na obszarze Polski i mające niekorzystny wpływ na rodzime dzikie gatunki flory i fauny oraz ich siedliska.


Termin nadsyłania prac 30 listopada 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu do 31 grudnia 2013 r.

Każdy uczestnik może zgłaszać maksymalnie 4 fotografie do każdej kategorii, a technika wykonania fotografii jest dowolna.

Prace wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia uczestnictwa w wersji elektronicznej proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres fotokonkurs.dop@gdos.gov.pl lub na adres Organizatora na płycie CD.

Więcej informacji: http://www.gdos.gov.pl/News/view/708...u_w_obiektywie
Zapraszamy!